Jump to content
TS ParadizeX

All Activity

This stream auto-updates

  1. Today
  2. รางวัลกิจกรรม (ระดับกลาง) * แต่ละด่าน จะสุ่มได้ไอเทม 1 ในรายการของแต่ละด่าน ชั้นที่ 1 26217 : แพร์ฝรั่งอบชีส x 20 ชิ้น ชั้นที่ 2 27111 : น้ำบ่อทิพย์ x 20 ชิ้น ชั้นที่ 3 27116 : น้ำหยกฝอซาน x 20 ชิ้น ชั้นที่ 4 49004 : ม้าชั้นดี x 5 ชิ้น 49003 : ม้าพันลี้ x 5 ชิ้น ชั้นที่ 5 46036 : เต็นท์ทหารพกพา x 10 ชิ้น ชั้นที่ 6 50007 : ยาแสงงวย x 5 ชิ้น 50009 : ยาบัวหิมะ x 5 ชิ้น 50008 : ยาเก้าหยาง x 5 ชิ้น ชั้นที่ 7 46088 : ยางแต่งผม x 1 ชิ้น 46044 : ยาย้อมผม x 1 ชิ้น 46045 : เยื่อแปลงผิว x 1 ชิ้น 27133 : จ้าวบัวหิมะ x 20 ชิ้น ชั้นที่ 8 24017 : ขนอินทรีบูรพา x 1 ชิ้น 24018 : ขนกระเรียนใต้ x 1 ชิ้น 24019 : ขนอินทรีเหนือ x 1 ชิ้น 24020 : ขนพญาเหยี่ยว x 1 ชิ้น 24051 : ขนนกศิริ x 1 ชิ้น ชั้นที่ 9 46034 : ถุงแพรความจำ x 1 ชิ้น 46035 : ถุงแพรรอบคอบ x 1 ชิ้น 46057 : ถุงแพรสงวนเอง x 1 ชิ้น 46235 : ดาวโชคลาภ x 10 ชิ้น 46068 : ยายอดครีม x 30 ชิ้น ชั้นที่ 10 46070 : ถั่วทะลุฟ้า x 1 ชิ้น 23101 : ตราสงบจิต x 1 ชิ้น 23028 : ตราเพิ่มว่องไว x 1 ชิ้น 23029 : ตราพลังโจมตี x 1 ชิ้น ชั้นที่ 11 21632 : ปลอกแขนวีรสตรี x 1 ชิ้น 19449 : ชุดหลากสีสัน x 1 ชิ้น 20451 : หมวกเอ๋อหวง x 1 ชิ้น 22455 : รองเท้าเอ๋อหวง x 1 ชิ้น 18042 : คัมภีร์เอ๋อหวง x 1 ชิ้น 20453 : หมวกง้อไบ๊ x 1 ชิ้น 19450 : ชุดผ้าง้อไบ๊ x 1 ชิ้น 12529 : กระบองง้อไบ๊ x 1 ชิ้น 21634 : ข้อมือง้อไบ๊ x 1 ชิ้น 22456 : รองเท้าผ้าง้อไบ๊ x 1 ชิ้น 46288 : หีบเสวียนหลิง x 1 ชิ้น ชั้นที่ 12 46293 : ซองหินผา x 1 ชิ้น 46294 : ซองเทพวารี x 1 ชิ้น 46295 : ซองหงส์ไฟ x 1 ชิ้น 46296 : ซองมังกรเขียว x 1 ชิ้น ชั้นที่ 13 10546 : กระบองทองสวรรค์ x 1 ชิ้น 10547 : ตัดอสูร x 1 ชิ้น 10548 : เข็มเทพแปดทิศ x 1 ชิ้น 10549 : ธงซวนหยวน x 1 ชิ้น 46129 : กล่องวิญญาณ x 1 ชิ้น ชั้นที่ 14 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 1 ชิ้น 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 2 ชิ้น 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 3 ชิ้น ชั้นที่ 15 24052 : ขนกระเรียนอ่อน x 1 ชิ้น 24053 : ขนกระเรียนลอย x 1 ชิ้น 24054 : ขนกระเรียนสี x 1 ชิ้น 24055 : ขนกระเรียนคุณ x 1 ชิ้น 24064 : ขนโปร่งใส x 1 ชิ้น 45024 : ผลึกใสบริสุทธิ์ x 1 ชิ้น ชั้นที่ 16 46503 : ห่อทองParadize3 x 1 ชิ้น 46359 : กล่องแพรอู๋ฉุ่ย x 1 ชิ้น 46360 : กล่องเหวินฉุ่ย x 1 ชิ้น ชั้นที่ 17 19784 : ชุดขาวบัวหิมะ x 1 ชิ้น 20767 : ผ้าโพกบัวหิมะ x 1 ชิ้น 22746 : รองเท้าบัวหิมะ x 1 ชิ้น 46090 : หีบอาวุธวิญญาณ x 1 ชิ้น 46535 : ถุงเหยียนเหอ1 x 1 ชิ้น (สุ่มสร้อยขุนพลใหม่) 46517 : หีบรางวัลParadize7 x 1 ชิ้น (สุ่มไอเทมระดับ 132) ชั้นที่ 18 46514 : หีบรางวัลParadize4 x 1 ชิ้น 46515 : หีบรางวัลParadize5 x 1 ชิ้น 24066 : ขนอ่านจันทร์ x 1 ชิ้น 45023 : น้ำแข็งมารชั่ว x 1 ชิ้น 57943 : กระบี่ไท่อี่ x 1 ชิ้น 57944 : คัมภีร์ไท่อี่ x 1 ชิ้น 23312 : กิเลนเทพมังกร x 1 ชิ้น 45022 : น้ำแข็งอรุณ x 1 ชิ้น X CroSs
  3. รางวัลกิจกรรม (ระดับง่าย) * แต่ละด่าน จะสุ่มได้ไอเทม 1 ในรายการของแต่ละด่าน ชั้นที่ 1 26217 : แพร์ฝรั่งอบชีส x 20 ชิ้น ชั้นที่ 2 27111 : น้ำบ่อทิพย์ x 20 ชิ้น ชั้นที่ 3 27116 : น้ำหยกฝอซาน x 20 ชิ้น ชั้นที่ 4 49004 : ม้าชั้นดี x 5 ชิ้น 49003 : ม้าพันลี้ x 5 ชิ้น ชั้นที่ 5 46036 : เต็นท์ทหารพกพา x 10 ชิ้น ชั้นที่ 6 50007 : ยาแสงงวย x 5 ชิ้น 50009 : ยาบัวหิมะ x 5 ชิ้น 50008 : ยาเก้าหยาง x 5 ชิ้น ชั้นที่ 7 46088 : ยางแต่งผม x 1 ชิ้น 46044 : ยาย้อมผม x 1 ชิ้น 46045 : เยื่อแปลงผิว x 1 ชิ้น 27133 : จ้าวบัวหิมะ x 20 ชิ้น ชั้นที่ 8 24017 : ขนอินทรีบูรพา x 1 ชิ้น 24018 : ขนกระเรียนใต้ x 1 ชิ้น 24019 : ขนอินทรีเหนือ x 1 ชิ้น 24020 : ขนพญาเหยี่ยว x 1 ชิ้น 24040 : ขนนกสู่จันทร์ x 1 ชิ้น ชั้นที่ 9 46034 : ถุงแพรความจำ x 1 ชิ้น 46035 : ถุงแพรรอบคอบ x 1 ชิ้น 46057 : ถุงแพรสงวนเอง x 1 ชิ้น 46235 : ดาวโชคลาภ x 10 ชิ้น 23085 : ตราเทพโชคลาภ2 x 1 ชิ้น ชั้นที่ 10 46070 : ถั่วทะลุฟ้า x 1 ชิ้น 23101 : ตราสงบจิต x 1 ชิ้น 23028 : ตราเพิ่มว่องไว x 1 ชิ้น 23029 : ตราพลังโจมตี x 1 ชิ้น ชั้นที่ 11 21632 : ปลอกแขนวีรสตรี x 1 ชิ้น 19449 : ชุดหลากสีสัน x 1 ชิ้น 20451 : หมวกเอ๋อหวง x 1 ชิ้น 22455 : รองเท้าเอ๋อหวง x 1 ชิ้น 15058 : ตะบองเป่ยตู x 1 ชิ้น 19260 : ชุดเมืองเป่ยตู x 1 ชิ้น 20074 : หมวกเป่ยตู x 1 ชิ้น ชั้นที่ 12 46212 : ยาสีเขียว x 1 ชิ้น 46215 : ยาสีแดง x 1 ชิ้น 46217 : ยาสีน้ำเงิน x 1 ชิ้น 46068 : ยายอดครีม x 20 ชิ้น ชั้นที่ 13 46293 : ซองหินผา x 1 ชิ้น 46294 : ซองเทพวารี x 1 ชิ้น 46295 : ซองหงส์ไฟ x 1 ชิ้น 46296 : ซองมังกรเขียว x 1 ชิ้น ชั้นที่ 14 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 1 ชิ้น 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 2 ชิ้น 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 3 ชิ้น ชั้นที่ 15 24052 : ขนกระเรียนอ่อน x 1 ชิ้น 24053 : ขนกระเรียนลอย x 1 ชิ้น 24054 : ขนกระเรียนสี x 1 ชิ้น 24055 : ขนกระเรียนคุณ x 1 ชิ้น 24064 : ขนโปร่งใส x 1 ชิ้น ชั้นที่ 16 46219 : ยาสีม่วง x 1 ชิ้น 46359 : กล่องแพรอู๋ฉุ่ย x 1 ชิ้น 46360 : กล่องเหวินฉุ่ย x 1 ชิ้น ชั้นที่ 17 19784 : ชุดขาวบัวหิมะ x 1 ชิ้น 20767 : ผ้าโพกบัวหิมะ x 1 ชิ้น 22746 : รองเท้าบัวหิมะ x 1 ชิ้น 46090 : หีบอาวุธวิญญาณ x 1 ชิ้น ชั้นที่ 18 46515 : หีบรางวัลParadize5 x 1 ชิ้น 10546 : กระบองทองสวรรค์ x 1 ชิ้น 10547 : ตัดอสูร x 1 ชิ้น 10548 : เข็มเทพแปดทิศ x 1 ชิ้น 10549 : ธงซวนหยวน x 1 ชิ้น 57943 : กระบี่ไท่อี่ x 1 ชิ้น 57944 : คัมภีร์ไท่อี่ x 1 ชิ้น 23312 : กิเลนเทพมังกร x 1 ชิ้น 45022 : น้ำแข็งอรุณ x 1 ชิ้น X CroSs
  4. ถุงเหยียนเหอ1 = ถุงสุ่มสร้อยขุนพลใหม่ หาจากได้หอนกยูงระดับกลาง (ชั้น 17)
  5. เพิ่มคำสั่งปรับความยากหอนกยูง /2kmode X หากต้องการเล่นหอระดับง่ายให้ใช้ /2kmode 1 หากต้องการเล่นหอระดับกลางให้ใช้ /2kmode 2 ปรับมอนหอนกยูงแบบง่ายเป็นแบบเซิฟหลัก (ยากขึ้น) รางวัลคล้ายเซิฟหลัก แต่ตัดฟ้าเลิศที่ชั้น 18 ออก เพิ่มกิจกรรมหอนกยูงระดับกลาง มอนเป็นแบบเซิฟหลัก รางวัลคล้ายเซิฟหลัก แต่ตัดไถ่ทันที่ชั้น 18 ออก ตัดไอเทมรีกิจกรรมทุกชนิดออก เพิ่ม หีบรางวัลParadize7 (สุ่มไอเทม 132) ที่ชั้น 17 เพิ่มไอเทม ถุงเหยียนเหอ1 ที่ชั้น 17 รายละเอียดรางวัลหอนกยูง ถุงเหยียนเหอ1 สุ่มสร้อยขุนพลดังนี้ (มีไอเทมอื่นในถุงด้วย) สร้อยเตียวเสี่ย (ยาก) สร้อยมากูลา (กลาง) สร้อยข่งหยง (ง่าย) สร้อยไช่ยง (ง่าย) สร้อยไขว่เยี่ย (ง่าย) เพิ่มมอนสำหรับเก็บเลเวลใหม่ มอนปกติ 17801 : ทหารเร้นกาย เลเวล 182 แมพ 12815 17802 : เคราเยือกแข็ง เลเวล 183 แมพ 12815 17803 : หญิงเสื้อมรกต เลเวล 184 แมพ 12816 17804 : เฒ่าแก่หิมะ เลเวล 185 แมพ 12817 มอนศักดิ์สิทธิ 46169 : เก้าหางหยก เลเวล 170 แมพ 19812 46170 : หมาป่าโลหิต เลเวล 171 แมพ 19812,19831
  6. Last week
  7. สรุปอันดับคะแนน TS210001 // pid : 8925 // ชื่อ : Nm == 30 คะแนน TS288888 // pid : 33 // ชื่อ : Kupo == 28 คะแนน TS200515 // pid : 12344 // ชื่อ : Autumn == 26 คะแนน TS299900 // pid : 13250 // ชื่อ : Pfizer == 26 คะแนน TS200106 // pid : 1948 // ชื่อ : มดตัวน้อย == 26 คะแนน TS262600 // pid : 13245 // ชื่อ : Chopper == 24 คะแนน TS200219 // pid : 13249 // ชื่อ : ถังซาน == 24 คะแนน TS300065 // pid : 13284 // ชื่อ : 105 == 22 คะแนน TS200301 // pid : 8213 // ชื่อ : MMM == 20 คะแนน TS200001 // pid : 12315 // ชื่อ : ราชาขนตรูด == 18 คะแนน TS300131 // pid : 5607 // ชื่อ : Coin == 18 คะแนน TS200444 // pid : 13343 // ชื่อ : investOr == 18 คะแนน TS215338 // pid : 13348 // ชื่อ : BlackiE == 18 คะแนน TS200130 // pid : 12931 // ชื่อ : Yoh == 16 คะแนน TS280001 // pid : 13254 // ชื่อ : เฉียวฟง == 14 คะแนน TS300046 // pid : 13281 // ชื่อ : JAV11 == 14 คะแนน TS300194 // pid : 13379 // ชื่อ : บิ๊กป๊อก == 8 คะแนน TS200178 // pid : 13062 // ชื่อ : เสนาถลอก == 8 คะแนน X CroSs
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...