Jump to content
TS ParadizeX

รายละเอียดกิจกรรม ตะลุยหอนกยูงช่วยสาวงามสองเกี้ยว (แพทช์ Ep 3.0)


X CroSs
 Share

Recommended Posts

รางวัลกิจกรรม (ระดับง่าย)

* แต่ละด่าน จะสุ่มได้ไอเทม 1 ในรายการของแต่ละด่าน

ชั้นที่ 1

 • 26217 : แพร์ฝรั่งอบชีส x 20 ชิ้น

ชั้นที่ 2

 • 27111 : น้ำบ่อทิพย์ x 20 ชิ้น

ชั้นที่ 3

 • 27116 : น้ำหยกฝอซาน x 20 ชิ้น

ชั้นที่ 4

 • 49004 : ม้าชั้นดี x 5 ชิ้น
 • 49003 : ม้าพันลี้ x 5 ชิ้น

ชั้นที่ 5

 • 46036 : เต็นท์ทหารพกพา x 10 ชิ้น

ชั้นที่ 6

 • 50007 : ยาแสงงวย x 5 ชิ้น
 • 50009 : ยาบัวหิมะ x 5 ชิ้น
 • 50008 : ยาเก้าหยาง x 5 ชิ้น

ชั้นที่ 7

 • 46088 : ยางแต่งผม x 1 ชิ้น
 • 46044 : ยาย้อมผม x 1 ชิ้น
 • 46045 : เยื่อแปลงผิว x 1 ชิ้น
 • 27133 : จ้าวบัวหิมะ x 20 ชิ้น

ชั้นที่ 8

 • 24017 : ขนอินทรีบูรพา x 1 ชิ้น
 • 24018 : ขนกระเรียนใต้ x 1 ชิ้น
 • 24019 : ขนอินทรีเหนือ x 1 ชิ้น
 • 24020 : ขนพญาเหยี่ยว x 1 ชิ้น
 • 24040 : ขนนกสู่จันทร์ x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 9

 • 46034 : ถุงแพรความจำ x 1 ชิ้น
 • 46035 : ถุงแพรรอบคอบ x 1 ชิ้น
 • 46057 : ถุงแพรสงวนเอง x 1 ชิ้น
 • 46235 : ดาวโชคลาภ x 10 ชิ้น
 • 23085 : ตราเทพโชคลาภ2 x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 10

 • 46070 : ถั่วทะลุฟ้า x 1 ชิ้น
 • 23101 : ตราสงบจิต x 1 ชิ้น
 • 23028 : ตราเพิ่มว่องไว x 1 ชิ้น
 • 23029 : ตราพลังโจมตี x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 11

 • 21632 : ปลอกแขนวีรสตรี x 1 ชิ้น
 • 19449 : ชุดหลากสีสัน x 1 ชิ้น
 • 20451 : หมวกเอ๋อหวง x 1 ชิ้น
 • 22455 : รองเท้าเอ๋อหวง x 1 ชิ้น
 • 15058 : ตะบองเป่ยตู x 1 ชิ้น
 • 19260 : ชุดเมืองเป่ยตู x 1 ชิ้น
 • 20074 : หมวกเป่ยตู x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 12

 • 46212 : ยาสีเขียว x 1 ชิ้น
 • 46215 : ยาสีแดง x 1 ชิ้น
 • 46217 : ยาสีน้ำเงิน x 1 ชิ้น
 • 46068 : ยายอดครีม x 20 ชิ้น

ชั้นที่ 13

 • 46293 : ซองหินผา x 1 ชิ้น
 • 46294 : ซองเทพวารี x 1 ชิ้น
 • 46295 : ซองหงส์ไฟ x 1 ชิ้น
 • 46296 : ซองมังกรเขียว x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 14

 • 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 1 ชิ้น
 • 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 2 ชิ้น
 • 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 3 ชิ้น

ชั้นที่ 15

 • 24052 : ขนกระเรียนอ่อน x 1 ชิ้น
 • 24053 : ขนกระเรียนลอย x 1 ชิ้น
 • 24054 : ขนกระเรียนสี x 1 ชิ้น
 • 24055 : ขนกระเรียนคุณ x 1 ชิ้น
 • 24064 : ขนโปร่งใส x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 16

 • 46219 : ยาสีม่วง x 1 ชิ้น
 • 46359 : กล่องแพรอู๋ฉุ่ย x 1 ชิ้น
 • 46360 : กล่องเหวินฉุ่ย x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 17

 • 19784 : ชุดขาวบัวหิมะ x 1 ชิ้น
 • 20767 : ผ้าโพกบัวหิมะ x 1 ชิ้น
 • 22746 : รองเท้าบัวหิมะ x 1 ชิ้น
 • 46090 : หีบอาวุธวิญญาณ x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 18

 • 46515 : หีบรางวัลParadize5 x 1 ชิ้น
 • 10546 : กระบองทองสวรรค์ x 1 ชิ้น
 • 10547 : ตัดอสูร x 1 ชิ้น
 • 10548 : เข็มเทพแปดทิศ x 1 ชิ้น
 • 10549 : ธงซวนหยวน x 1 ชิ้น
 • 57943 : กระบี่ไท่อี่ x 1 ชิ้น
 • 57944 : คัมภีร์ไท่อี่ x 1 ชิ้น
 • 23312 : กิเลนเทพมังกร x 1 ชิ้น
 • 45022 : น้ำแข็งอรุณ x 1 ชิ้น
   

X CroSs

Link to comment
Share on other sites

รางวัลกิจกรรม (ระดับกลาง)

* แต่ละด่าน จะสุ่มได้ไอเทม 1 ในรายการของแต่ละด่าน

ชั้นที่ 1

 • 26217 : แพร์ฝรั่งอบชีส x 20 ชิ้น

ชั้นที่ 2

 • 27111 : น้ำบ่อทิพย์ x 20 ชิ้น

ชั้นที่ 3

 • 27116 : น้ำหยกฝอซาน x 20 ชิ้น

ชั้นที่ 4

 • 49004 : ม้าชั้นดี x 5 ชิ้น
 • 49003 : ม้าพันลี้ x 5 ชิ้น

ชั้นที่ 5

 • 46036 : เต็นท์ทหารพกพา x 10 ชิ้น

ชั้นที่ 6

 • 50007 : ยาแสงงวย x 5 ชิ้น
 • 50009 : ยาบัวหิมะ x 5 ชิ้น
 • 50008 : ยาเก้าหยาง x 5 ชิ้น

ชั้นที่ 7

 • 46088 : ยางแต่งผม x 1 ชิ้น
 • 46044 : ยาย้อมผม x 1 ชิ้น
 • 46045 : เยื่อแปลงผิว x 1 ชิ้น
 • 27133 : จ้าวบัวหิมะ x 20 ชิ้น

ชั้นที่ 8

 • 24017 : ขนอินทรีบูรพา x 1 ชิ้น
 • 24018 : ขนกระเรียนใต้ x 1 ชิ้น
 • 24019 : ขนอินทรีเหนือ x 1 ชิ้น
 • 24020 : ขนพญาเหยี่ยว x 1 ชิ้น
 • 24051 : ขนนกศิริ x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 9

 • 46034 : ถุงแพรความจำ x 1 ชิ้น
 • 46035 : ถุงแพรรอบคอบ x 1 ชิ้น
 • 46057 : ถุงแพรสงวนเอง x 1 ชิ้น
 • 46235 : ดาวโชคลาภ x 10 ชิ้น
 • 46068 : ยายอดครีม x 30 ชิ้น

ชั้นที่ 10

 • 46070 : ถั่วทะลุฟ้า x 1 ชิ้น
 • 23101 : ตราสงบจิต x 1 ชิ้น
 • 23028 : ตราเพิ่มว่องไว x 1 ชิ้น
 • 23029 : ตราพลังโจมตี x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 11

 • 21632 : ปลอกแขนวีรสตรี x 1 ชิ้น
 • 19449 : ชุดหลากสีสัน x 1 ชิ้น
 • 20451 : หมวกเอ๋อหวง x 1 ชิ้น
 • 22455 : รองเท้าเอ๋อหวง x 1 ชิ้น
 • 18042 : คัมภีร์เอ๋อหวง x 1 ชิ้น
 • 20453 : หมวกง้อไบ๊ x 1 ชิ้น
 • 19450 : ชุดผ้าง้อไบ๊ x 1 ชิ้น
 • 12529 : กระบองง้อไบ๊ x 1 ชิ้น
 • 21634 : ข้อมือง้อไบ๊ x 1 ชิ้น
 • 22456 : รองเท้าผ้าง้อไบ๊ x 1 ชิ้น
 • 46288 : หีบเสวียนหลิง x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 12

 • 46293 : ซองหินผา x 1 ชิ้น
 • 46294 : ซองเทพวารี x 1 ชิ้น
 • 46295 : ซองหงส์ไฟ x 1 ชิ้น
 • 46296 : ซองมังกรเขียว x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 13

 • 10546 : กระบองทองสวรรค์ x 1 ชิ้น
 • 10547 : ตัดอสูร x 1 ชิ้น
 • 10548 : เข็มเทพแปดทิศ x 1 ชิ้น
 • 10549 : ธงซวนหยวน x 1 ชิ้น
 • 46129 : กล่องวิญญาณ x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 14

 • 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 1 ชิ้น
 • 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 2 ชิ้น
 • 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 3 ชิ้น

ชั้นที่ 15

 • 24052 : ขนกระเรียนอ่อน x 1 ชิ้น
 • 24053 : ขนกระเรียนลอย x 1 ชิ้น
 • 24054 : ขนกระเรียนสี x 1 ชิ้น
 • 24055 : ขนกระเรียนคุณ x 1 ชิ้น
 • 24064 : ขนโปร่งใส x 1 ชิ้น
 • 45024 : ผลึกใสบริสุทธิ์ x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 16

 • 46503 : ห่อทองParadize3 x 1 ชิ้น
 • 46359 : กล่องแพรอู๋ฉุ่ย x 1 ชิ้น
 • 46360 : กล่องเหวินฉุ่ย x 1 ชิ้น

ชั้นที่ 17

 • 19784 : ชุดขาวบัวหิมะ x 1 ชิ้น
 • 20767 : ผ้าโพกบัวหิมะ x 1 ชิ้น
 • 22746 : รองเท้าบัวหิมะ x 1 ชิ้น
 • 46090 : หีบอาวุธวิญญาณ x 1 ชิ้น
 • 46535 : ถุงเหยียนเหอ1 x 1 ชิ้น (สุ่มสร้อยขุนพลใหม่)
 • 46545 : ถุงเหยียนเหอ2 x 1 ชิ้น (สุ่มสร้อยขุนพลใหม่)  Update : Ep 3.0
 • 46546 : ถุงเหินเหยียนเหอ1 x 1 ชิ้น (สุ่มดาวขุนพลใหม่)  Update : Ep 3.0
 • 46517 : หีบรางวัลParadize7 x 1 ชิ้น (สุ่มไอเทมระดับ 132)
 •  

ชั้นที่ 18

 • 46514 : หีบรางวัลParadize4 x 1 ชิ้น
 • 46515 : หีบรางวัลParadize5 x 1 ชิ้น
 • 24066 : ขนอ่านจันทร์ x 1 ชิ้น
 • 45023 : น้ำแข็งมารชั่ว x 1 ชิ้น
 • 57943 : กระบี่ไท่อี่ x 1 ชิ้น
 • 57944 : คัมภีร์ไท่อี่ x 1 ชิ้น
 • 23312 : กิเลนเทพมังกร x 1 ชิ้น
 • 45022 : น้ำแข็งอรุณ x 1 ชิ้น

X CroSs

Link to comment
Share on other sites

 • X CroSs changed the title to รายละเอียดกิจกรรม ตะลุยหอนกยูงช่วยสาวงามสองเกี้ยว (แพทช์ Ep 3.0)
 • X CroSs pinned this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...