Jump to content
TS ParadizeX

รายละเอียดกิจกรรม ประลองท้าทาย 50 ด่าน


X CroSs
 Share

Recommended Posts

รางวัลกิจกรรม

* แต่ละด่าน จะสุ่มได้ไอเทม 1 ในรายการของแต่ละด่าน

ด่านที่ 5

 • 26010 : เนื้อยุ่ย x 30 ชิ้น
 • 26069 : สุราซันเฉ่า x 30 ชิ้น
 • 26095 : มะละกอเหลือง x 20 ชิ้น
 • 26282 : แฮมชั้นเยี่ยม x 15 ชิ้น
 • 26293 : สุราสวรรค์ x 15 ชิ้น
 • 26295 : ส้มโอทอง x 10 ชิ้น

ด่านที่ 10

 • 46036 : เต็นท์ทหารพกพา x 5 ชิ้น
 • 50001 : ยาคืนวิญญาณ x 5 ชิ้น
 • 46005 : ช็อกโกรักแท้ x 5 ชิ้น

ด่านที่ 17

 • 49001 : ม้ามีชื่อ x 3 ชิ้น
 • 49002 : ม้าพันธุ์ดี x 2 ชิ้น
 • 49003 : ม้าพันลี้ x 2 ชิ้น
 • 46037 : เทพโชคลาภ x 10 ชิ้น
 • 50004 : ยาวิญญาณแดง x 3 ชิ้น
 • 23028 : ตราเพิ่มว่องไว x 1 ชิ้น
 • 23029 : ตราพลังโจมตี x 1 ชิ้น

ด่านที่ 24

 • 49009 : หญิงรับใช้ x 2 ชิ้น
 • 49010 : หญิงงาม x 2 ชิ้น
 • 49011 : หญิงเก่ง x 2 ชิ้น
 • 46044 : ยาย้อมผม x 1 ชิ้น
 • 46045 : เยื่อแปลงผิว x 1 ชิ้น
 • 46088 : ยางแต่งผม x 1 ชิ้น
 • 24017 : ขนอินทรีบูรพา x 1 ชิ้น
 • 24018 : ขนกระเรียนใต้ x 1 ชิ้น
 • 24019 : ขนอินทรีเหนือ x 1 ชิ้น
 • 24020 : ขนพญาเหยี่ยว x 1 ชิ้น

ด่านที่ 29

 • 46034 : ถุงแพรความจำ x 1 ชิ้น
 • 46035 : ถุงแพรรอบคอบ x 1 ชิ้น
 • 46057 : ถุงแพรสงวนเอง x 1 ชิ้น
 • 46037 : เทพโชคลาภ x 15 ชิ้น
 • 46038 : เทพโชคลาภใหญ่ x 5 ชิ้น
 • 24045 : ขนนกแสงพริบ x 1 ชิ้น
 • 45007 : น้ำแข็งมังกร x 1 ชิ้น
 • 46070 : ถั่วทะลุฟ้า x 2 ชิ้น

ด่านที่ 33

 • 46293 : ซองหินผา x 1 ชิ้น
 • 46294 : ซองเทพวารี x 1 ชิ้น
 • 46295 : ซองหงส์ไฟ x 1 ชิ้น
 • 46296 : ซองมังกรเขียว x 1 ชิ้น
 • 46038 : เทพโชคลาภใหญ่ x 10 ชิ้น
 • 24052 : ขนกระเรียนอ่อน x 1 ชิ้น
 • 24053 : ขนกระเรียนลอย x 1 ชิ้น
 • 24054 : ขนกระเรียนสี x 1 ชิ้น
 • 24055 : ขนกระเรียนคุณ x 1 ชิ้น
 • 24047 : ขนนกสีเจิดจ้า x 1 ชิ้น
 • 45009 : น้ำแข็งกักอสูร x 1 ชิ้น
 • 46181 : ป้ายเปลี่ยนนาย x 1 ชิ้น
 • 46149 : ถุงเหลืองใส x 1 ชิ้น
 • 46150 : ถุงน้ำเงินเข้ม x 1 ชิ้น
 • 46151 : ถุงแดงชาด x 1 ชิ้น
 • 46152 : ถุงเขียวสด x 1 ชิ้น

ด่านที่ 38

 • 24056 : ขนห่านป่าไล่ x 1 ชิ้น
 • 24057 : ขนห่านป่าร่วง x 1 ชิ้น
 • 24058 : ขนห่านป่าล้าง x 1 ชิ้น
 • 24059 : ขนห่านป่าสืบ x 1 ชิ้น
 • 24064 : ขนโปร่งใส x 1 ชิ้น
 • 45010 : น้ำแข็งพันปี x 1 ชิ้น
 • 23023 : ตราเทพโชคลาภ1 x 1 ชิ้น
 • 23085 : ตราเทพโชคลาภ2 x 1 ชิ้น
 • 23211 : ป้ายเทพโชคลาภ x 1 ชิ้น
 • 23212 : ป้ายเทพโชคลาภ3 x 1 ชิ้น
 • 46063 : แคบซูลพลัง x 1 ชิ้น
 • 46101 : ยาเซียนไท่ซ่าง x 1 ชิ้น

ด่านที่ 40

 • 46034 : ถุงแพรความจำ x 5 ชิ้น
 • 46035 : ถุงแพรรอบคอบ x 5 ชิ้น
 • 46057 : ถุงแพรสงวนเอง x 5 ชิ้น
 • 24065 : ขนดาวอรุณ x 1 ชิ้น
 • 45022 : น้ำแข็งอรุณ x 1 ชิ้น
 • 24060 : ขนนกหลิง x 1 ชิ้น
 • 24061 : ขนนกฉี x 1 ชิ้น
 • 24062 : ขนนกอี๋ x 1 ชิ้น
 • 24063 : ขนนกเตี๋ย x 1 ชิ้น
 • 10491 : พู่กันตุลาการ x 1 ชิ้น
 • 12524 : พลองเชอรี่ x 1 ชิ้น
 • 10494 : พัดหงส์ขาว x 1 ชิ้น
 • 22900 : รองเท้าลมคลั่ง x 1 ชิ้น
 • 19600 : ชุดแพรโหลวหลัน x 1 ชิ้น
 • 20124 : หมวกกลืนอสูร x 1 ชิ้น
 • 19924 : ชุดเหยียนตี้ x 1 ชิ้น
 • 20045 : หมวกสัตว์ร้าย x 1 ชิ้น
 • 20524 : หน้ากากผีคุก x 1 ชิ้น
 • 22624 : รองเท้ามหยศ x 1 ชิ้น
 • 10490 : เล็บเทพยักษ์ x 1 ชิ้น
 • 46050 : ยาเสริมฤทธิ์ x 2 ชิ้น
 • 46130 : ยาไท่ซ่าง x 2 ชิ้น
 • สุ่มไอเทมในเซ็ตฟ้าเลิศ x 1 ชิ้น

ด่านที่ 42

 • 50009 : ยาบัวหิมะ x 15 ชิ้น
 • 46036 : เต็นท์ทหารพกพา x 5 ชิ้น
 • 46181 : ป้ายเปลี่ยนนาย x 2 ชิ้น
 • 23220 : ป้ายโชคลาภใหญ่ x 1 ชิ้น
 • 23206 : ตราดาวใต้เงา x 1 ชิ้น
 • 46902 : ภาพเปรียบลิหลิงฉี x 1 ชิ้น
 • 46903 : ภาพเปรียบเตงงาย x 1 ชิ้น
 • 46904 : ภาพเปรียบกิมห้วน x 1 ชิ้น
 • 46905 : ภาพเปรียบตั๋งไป๋ x 1 ชิ้น

ด่านที่ 45

 • 49008 : บทเพลงรัฐฉู่ x 3 ชิ้น
 • 46034 : ถุงแพรความจำ x 5 ชิ้น
 • 46035 : ถุงแพรรอบคอบ x 4 ชิ้น
 • 46057 : ถุงแพรสงวนเอง x 3 ชิ้น
 • 46503 : ห่อทองParadize3 x 2 ชิ้น
 • 46813 : ห่อปาโต้เยาน้อย x 1 ชิ้น
 • 46812 : กล่องเริงมายา x 1 ชิ้น
 • 46901 : ภาพเปรียบเก้าหาง x 1 ชิ้น

ด่านที่ 47

 • 46293 : ซองหินผา x 2 ชิ้น
 • 46294 : ซองเทพวารี x 2 ชิ้น
 • 46295 : ซองหงส์ไฟ x 2 ชิ้น
 • 46296 : ซองมังกรเขียว x 2 ชิ้น
 • 46068 : ยายอดครีม x 20 ชิ้น
 • 31139 : บัตรแลกวัวไม้ x 1 ชิ้น
 • 46814 : ถุงกระบี่ศึก x 1 ชิ้น
 • 46816 : ห่อสร้อยทองภิรมย์1 x 1 ชิ้น
 • 46817 : ห่อสร้อยทองภิรมย์2 x 1 ชิ้น

ด่านที่ 48

 • 31171 : เหรียญชิงโชคTS x 15 ชิ้น
 • 24067 : ขนราตรีระยับ x 1 ชิ้น
 • 45025 : ผลึกสองทิวา x 1 ชิ้น
 • 24068 : ขนกาญจนรัตน์ x 1 ชิ้น
 • 45026 : ผลึกตฤณอรุณ x 1 ชิ้น
 • 45024 : ผลึกใสบริสุทธิ์ x 2 ชิ้น
 • 31140 : บัตรแลกม้ากล x 1 ชิ้น
 • 46818 : ห่อดาราระยิบ1 x 1 ชิ้น
 • 46819 : ห่อดาราระยิบ2 x 1 ชิ้น

ด่านที่ 49

 • 46136 : ไข่โชคทอง x 1 ชิ้น
 • 46136 : ไข่โชคทอง x 2 ชิ้น
 • 46503 : ห่อทองParadize3 x 5 ชิ้น
 • 24069 : ขนนกไร้เงา x 1 ชิ้น
 • 45027 : น้ำแข็งหมื่นปี x 1 ชิ้น
 • 46136 : ไข่โชคทอง x 3 ชิ้น
 • 46136 : ไข่โชคทอง x 5 ชิ้น
 • 46820 : ป้ายทองเปลี่ยนนาย x 1 ชิ้น
 • 46136 : ไข่โชคทอง x 10 ชิ้น

ด่านที่ 50

 • 46815 : ถุงบำรุงโลหิต x 5 ชิ้น
 • 24070 : ขนนกหมื่นชีพ x 1 ชิ้น
 • 45028 : น้ำตานกหมื่นชีพ x 1 ชิ้น
 • 46511 : หีบรางวัลParadize1 x 1 ชิ้น
 • 46512 : หีบรางวัลParadize2 x 1 ชิ้น
 • 46513 : หีบรางวัลParadize3 x 1 ชิ้น
 • 46822 : เศษผนึกวานร x 3 ชิ้น
 • 46822 : เศษผนึกวานร x 5 ชิ้น
 • 46825 : เศษผนึกฮัวโต๋ x 1 ชิ้น
 • 46825 : เศษผนึกฮัวโต๋ x 2 ชิ้น
 • 46856 : แปลนภาพทองราชา•แขน x 1 ชิ้น
 • 46858 : แปลนภาพทองราชา•เสื้อ x 1 ชิ้น
 • 46862 : แปลนภาพมังกร•แขน x 1 ชิ้น
 • 46864 : แปลนภาพมังกร•เสื้อ x 1 ชิ้น
 • 46915 : เศษผนึกโจวกง x 1 ชิ้น
 • 46915 : เศษผนึกโจวกง x 3 ชิ้น
 • 46917 : เศษผนึกโกยเซ่งอ๋อง x 1 ชิ้น
 • 46917 : เศษผนึกโกยเซ่งอ๋อง x 3 ชิ้น
 • 46879 : ยากระดูกเพชร1 x 1 ชิ้น
   

X CroSs

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...